Polityka Prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej “RODO”), wprowadzona została niniejsza Polityka Prywatności dla serwisu www.port-ilawa.pl (dalej “Serwis”) i w odniesieniu do każdego Użytkownika (dalej “Użytkownik”), który korzysta z serwisu:

1. Postanowienia ogólne

1.1 Serwis www.port-ilawa.pl jest prowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie, ul. Kościuszki 33A, 14-200 Iława (dalej “Administrator”), kontakt mailowy: kontakt@port-ilawa.pl lub telefoniczny: 602 744 177, który jest jednocześnie administratorem pozyskanych danych osobowych. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym: iodo@pzd.ilawa.pl.

1.2 Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Użytkowników, stosując wymagane przez prawo środki ostrożności, aby wszelkie dane, w tym przede wszystkim dane osobowe, były chronione przed dostępem dla osób niepowołanych, ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem.

2. Gromadzenie danych

2.1 Dane pochodzące od użytkowników to informacje podawane dobrowolnie w przypadku korzystania z formularza kontaktowego Serwisu.

2.2 Dane pochodzące od użytkowników to dane uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu: informacje w dziennikach serwera, informacje pobierane przez narzędzie Google Analitycs w procesie monitorowania statystyk odwiedzin Serwisu oraz pliki cookies.

3. Wykorzystywanie danych

3.1 Dane zbierane w ramach Serwisu służą do zapewnienia określonych usług Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych.

3.2 W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do usług innych firm, w tym wtyczki portali społecznościowych (Facebook), map (Google Maps) i filmów (YouTube). Korzystanie z tych alikacji może powodować przesyłanie informacji o Użytkownikach do zewnętrznych podmiotów.

3.3 Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu Administrator może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne. Zestawienia nie zawierają danych umożliwiających identyfikację pojedynczych użytkowników.

3.4 Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

3.5 Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO.

3.6 Jeśli Użytkownik stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

4. Informacja o plikach Cookies

4.1 Serwis używa plików cookies.

4.2 Zebrane w ten sposób dane służą do minitorowania, w jaki sposób Użytkownik korzysta z serwisu. Pozwala to na usprawnienie jego funkcjonowania.

4.3 Pliki cookies używane są, aby zagwarantować najwyższy standard funkcjonowania Serwisu. Zebrane dane wykorzystywane są wyłącznie przez Administratora w celu optymalizacji działań.

4.4 W serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies: pliki sesyjne, ulegające skasowaniu po zakończeniu korzystania z Serwisu oraz cookies trwałe, zapisane na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta z Serwisu.

4.5 Każdy Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę preferowanych ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w poszczególnych przeglądarkach: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera, Safari.

5. Pozostałe informacje

5.1 Dodatkowe dane osobowe zbierane są jedynie w miejscach, w których Użytkownik wypełniając formularz, wyraził na to zgodę. Powyższe dane Administrator wykorzystuje wyłącznie do potrzeb niezdbędnych do wykonania danej funkcji.

5.2 Administrator nie odpowiada za zasady prywatności serwisów, do których odwołują odnośniki zamieszczone na stronach Serwisu.

5.3 Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje Polityki Bezpieczeństwa, prowadzonej przez Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

5.3 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach Administrator informować będzie w sposób widoczny i zrozumiały.

5.4 Administrator prosi o niekorzystanie z Serwisu, jeśli Użytkownik nie zgadza się z Polityką Prywatności.